Slokas pamatskolas ētikas kodekss

Jūrmalā

2019. gada 4. novembrī

1.Vispārējie jautājumi

1. Slokas pamatskolas (turpmāk –skola) Ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) balstīts uz Eiropas Padomes stratēģiju bērnu tiesību jomā (2016-2020), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības konvenciju, Administratīvo pārkāpumu kodeksu, skolas nolikumu un skolas iekšējās kārtības noteikumiem.

2.  Kodeksa mērķis ir noteikt skolas darbības un savstarpējās komunikācijas labvēlības pamatprincipus, uzvedības standartus, kas jāievēro savstarpējā saskarsmē un attieksmē ikvienam skolas darbiniekam, skolotājam un izglītojamajam darbā un mācībās – pildot vadītāja, pedagoga, izglītojamā  un darbinieka (turpmāk – skolas kolektīva dalībnieks) pienākumus, veicinot stipra un uzticama kolektīva veidošanos.

3. Kodekss ir skolas darba organizācijas sastāvdaļa. Situācijās, kas nav minētas kodeksā, skolas kolektīva dalībnieks rīkojas saskaņā ar Latvijas valstī pieņemtajām normām un principiem.

4. Kodeksa pamatu veido skolas kolektīva dalībnieku labvēlība un savstarpējās cieņas principu ievērošana neatkarīgi no tā, kādā statusā katrs no tiem atrodas.

5. Kodeksa uzdevums ir rosināt skolas kolektīva dalībniekus būt taisnīgiem, godprātīgiem un uzticamiem, atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas veikt savus tiešos pienākumus, sekot ētikas pamatprincipiem savstarpējā saskarsmē un uzvedībā.

2. Pedagoga profesionālās ētikas pamatprincipi

6. Pedagoga ētikas pamatprincipi ir profesionalitāte, labvēlība, atbildība, taisnīgums, cieņa un pašcieņa.

7. Ikviena skolas pedagoga pienākums ir uzturēt labvēlīgas un cieņas pilnas savstarpējās attiecības, veidojot skolā tādu atmosfēru, kas balstās uz uzticēšanos, taisnīgumu, atbildību, atklātību un toleranci.

8. Ikviens skolas pedagogs ar savu darbību veicina skolas izaugsmi, atpazīstamību kā priekšzīmīgu un godājamu Latvijas Republikas skolu, kopj un uztur skolas godu un tradīcijas.

9. Pedagogs rūpējas par koleģialitāti, atklāti vēršas pret darbībām, kas vājina uzticamas un draudzīgas attiecības kolektīvā:

9.1. atbalsta kolēģus, nenoniecina savu kolēģu pedagoģiskos meklējumus;

9.2. atzīst savu kolēģu pasniedzamo priekšmetu nozīmi un svarīgumu, neizceļ savu  mācību priekšmetu uz citu mācību priekšmetu noniecināšanas rēķina;

9.3. ir atsaucīgs un labvēlīgs saskarsmē ar izglītojamajiem, kolēģiem un izglītojamo vecākiem;

9.5. dalās savā profesionālajā pieredzē un pedagoģiskajos atklājumos;

9.6. kopj dialoga kultūru, ieklausās otrā, vienmēr pamato savu viedokli.

10. Pedagogs:

10.1. ir atklāts un godīgs saskarsmē ar kolēģiem un izglītojamajiem, ievēro tiesiskās paļāvības principu:

10.2.ir uzticams;

10.3 tur doto vārdu, ir konstruktīvs, pilda savus pienākumus un saistības;

10.4.ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, godīgi, taisnīgi un bez aizspriedumiem vērtē izglītojamo veikumu;

10 5. ir paškritisks, vērtējot savas apgūtās zināšanas un prasmes, savu rīcību, izteikumus un to motīvus;

10.6. atbild par savu rīcību un tās sekām, atzīst pieļautās kļūdas un novērš tās, nenodarot kaitējumu citiem;

10.7. ir drosmīgs vērsties pret negodprātīgu rīcību, netaisnību un ļaunumu visās tās izpausmes formās gan skolā, gan ārpus tās.

11. Pedagogs ar savu stāju un paraugu sniedz savu personisko ieguldījumu profesijas reputācijas celšanā, pastāvīgi pilnveido savu profesionālo meistarību.

12. Pildot savus pienākumus, pedagogs taupīgi izmanto skolas rīcībā esošos resursus, ir līdzatbildīgs par to saglabāšanu.

13. Pedagogs veido izglītojamo kā personību, ir izglītojamā motivētājs, skolas kultūrvides uzturētājs, veidotājs un paraugs.

 

3. Izglītojamā ētikas pamatprincipi

 

14. Skolas izglītojamā ētikas pamatprincipi ir labvēlība, atbildība, čaklums,  taisnīgums, cieņa un pašcieņa.

15. Skolas izglītojamais:

15.1. ar savu stāju, izteikumiem un rīcību cienīgi uztur savas skolas  godu pašvaldībā un Latvijā, ciena un ievēro savas skolas tradīcijas;

15.2. godprātīgi pilda savus izglītojamā pienākumus, ievēro kulturālas uzvedības normas, ar cieņu izturas pret saviem klasesbiedriem un pārējiem skolas kolektīva dalībniekiem;

15.3. atklāti vēršas pret netaisnību, nepieļauj konfliktus, psiholoģisku noniecināšanu (mobingu), citu pazemošanu un noniecināšanu nekādās tās izpausmēs;

15.4. izglītojamais nekrāpjas, nemelo, neuzdot par savu citu personu sagatavotu darbu vai darba fragmentu.

16. Izglītojamais paškritiski vērtē  apgūtās zināšanas un prasmes, prasmīgi un  patstāvīgi pilnveido tās.

17. Izglītojamais ciena un nenoniecina citu izglītojamo un pedagogu darbu.

18. Izglītojamais ir pašdisciplinēts un atbildīgs pildot savus pienākumus un īstenojot savus un savas skolas mērķus.

19. Izglītojamais saudzē, nebojā un nepieļauj, ka citi bojātu skolas inventāru, telpas, teritoriju un citu skolā un tās apkārtnē esošo inventāru vai augus.

 Skolas direktors                                     Guntars Miķelsons