Jūrmalas pilsētas dome

SLOKAS PAMATSKOLA

Reģ.Nr. 2912901351

Skolas ielā 3, Jūrmalā,. LV- 2011 tālr.67811509, 67732760, fakss 67732629 http://www.slokaspsk.topinfo.lv e-pasts slokaspsk@jurmala.edu.lv

Apstiprināts

Ar Slokas pamatskolas direktora

G.Miķelsona

2016.gada 23.augusta

Rīkojumu Nr.1-9/72

 

Kārtība, kādā skolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas.

Jūrmalā

23.08.2016.

Nr.1-9/72

                                            Izdota saskaņā ar

MK 24.11.2009.noteikumu Nr. 1338, punktu 3.10.,

Slokas pamatskolas nolikuma 16.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

  1. Kārtība nosaka uzturēšanās prasības personām, kas nav skolas darbinieki vai izglītojamie.
  2. Kārtība nosaka skolas darbinieku rīcību, ja skolā uzturas personas, kas nav skolas darbinieki vai izglītojamie.

II. Uzturēšanās organizēšana

  1. Skolēnu vecāki un skolai nepiederošas personas uzturas 1.stāva foajē.
  2. Skolēnu vecāki un skolai nepiederošas personas, ienākot skolas telpās, savu uzturēšanos saskaņo ar skolas dežurantu vai darbinieku/pedagogu, paskaidrojot ierašanās iemeslu.
  3. Skolas darbinieks ziņo skolas administrācijai par jautājumiem, kurus skolā vēlas kārtot skolai nepiederoša persona.
  4. Skolēnu vecāki un skolai nepiederošas personas, kas ieradušās skolā nedrīkst staigāt pa skolu vai tās teritoriju bez skolas dežuranta atļaujas.
  5. Nepiederošu personu ierašanos dienas dežurants piereģistrē žurnālā.

 

Skolas direktors                                                             Guntars Miķelsons