Jūrmalas pilsētas dome

SLOKAS PAMATSKOLA

Reģ.Nr. 2912901351

Skolas ielā 3, Jūrmalā,. LV- 2011 tālr.67811509, 7732760, fakss 7732629 http://www.slokaspsk.topinfo.lv e-pasts slokaspsk@jurmala.edu.lv

 

 

Apstiprināts

ar Slokas pamatskolas direktora

G. Miķelsona

2010.gada 6.janvāra

Rīkojumu Nr. 1-9/3

 

Slokas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem.

Jūrmalā.

06.01.2010.                                                                                                                               Nr. 2

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu,

Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,

Vispārējas Izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu,

Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338,

Slokas pamatskolas nolikuma 16. punktu

I. Vispārīgā daļa.

1. Slokas pamatskolas (turpmāk – Skola) iekšējās kārtības noteikumi ( turpmāk Noteikumi) reglamentē Skolas iekšējās kārtības un darbības jautājumus.

2. Noteikumi ir iestādes iekšējais normatīvais akts.

3. Noteikumi nosaka:

3. 1.   skolēnu tiesības un pienākumus;

3. 2.   skolēnu izglītības procesa organizāciju;

3. 3.   skolēnu pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;

3. 4.   skolēnu atbildību par Noteikumu neievērošanu;

3. 5.   atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Noteikumiem.

4. Noteikumi izveidoti ar nosacījumu, ka to ievērošana ir obligāta visiem skolas skolēniem.

5. Pedagogus un citus darbiniekus ar noteikumiem jauno mācību gadu uzsākot iepazīstina Skolas direktors, par ko pedagogi un darbinieki parakstās darba aizsardzības žurnālā.   

 II.            Skolēnu pienākumi

 6. Skolēna pienākums ir mācīties atbilstoši savām spējām, stunda / nodarbība ir mācību darba      pamatforma.

7. Uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā.

8. Ievērot skolas Nolikumu un dotos Noteikumus.

9.Rūpēties un cienīt Skolas tradīcijas, pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažāda veida pasākumos.

10. Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, vecākiem cilvēkiem un ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem.

11. Izmantojot savas tiesības, neaizskart citu izglītojamo, pedagogu, skolas darbinieku un citu pieaugušo tiesības; psiholoģiski ( mobings ) neietekmēt skolas biedrus, pedagogus un skolas darbiniekus

12. Ar savu uzvedību netraucēt mācību stundas/nodarbības vai skolas ārpusklases pasākumu norisi

13. Ievērot savu klases/skolas biedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi

14. Ievērot pedagogu tiesības un apzināti netraucēt stundu/nodarbību organizēšanu un vadīšanu;

15. Ievērot personīgās higiēnas prasības;

16. Precīzi ievērot prasības ārkārtas vai ekstremālās situācijas gadījumā, vadoties pēc skolas evakuācijas/rīcības plāniem un skolas administrācijas norādījumiem.

17. Piedalīties skolas vides/teritorijas sakopšanas darbos:

17.1. Klases telpas sakārtošanā pirms vai pēc mācību stundas ;

17.2. Savas mācību vietas uzkopšanā un sakārtošanā;

17.3. Telpu dekorēšanā;

17.4. Skolas apkārtnes sakopšanā.

18. Saudzēt dabu un apkārtējo vidi:

18.1. nepiesārņot skolu un tās apkārtni ar sadzīves atkritumiem;

18.2. pārvietoties pa šim nolūkam paredzētajām ietvēm vai celiņiem.

19. Veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību.

20. Attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku un neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā.

21. Neienest skolā priekšmetus, kas neattiecas uz izglītības procesu; nekāpt un nesēdēt uz palodzēm, apkures radiatoriem, apkures un ūdensvada caurulēm.

 

                                                                                                                                     III.            Skolēnu tiesības

22. Ikvienam skolēnam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu, tā cieņas un goda neaizskaramību.

23. Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību skolā un tās organizētajos pasākumos.

24. Piedalīties skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšanā.

25. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, ja tas neaizskar citu cilvēku cieņu.

26. Iegūt kvalitatīvas zināšanas un iemaņas izvēlētajos priekšmetos, piedalīties papildus nodarbībās, saņemt konsultācijas jaunās vielas, iemaņu apguvē.

27. Bez maksas izmantot Skolas telpas, bibliotēku, lasītavu un citas informācijas krātuves.

28. Saņemt valsts apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo pirmo palīdzību.

29. Izveidot skolēnu Domi Skolā, darboties tajā.

30. Griezties pie skolas medicīnas darbinieka vai sociālā darbinieka.

31. Saņemt informāciju par visiem ar savu izglītošanu, drošību un veselību saistītajiem jautājumiem.
32. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

33. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību skolas administrācijai.

34. Uz izglītojamo īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas ( arī korespondences, kura pienākusi uz skolas adresi, noslēpumu ) aizsardzību skolas telpās.

35. Uz skolēna pieprasījuma noformēt skolēnu apliecību, kura tiek pagarināta katra mācību gada sākumā.

IV. Izglītības procesa organizācija

36. Skolā ir noteikta piecu dienu darba nedēļa.

37. Mācību gada sākums, brīvlaiki, mācību gada noslēgums un valsts pārbaudes darbu grafiks tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

38. Mācību stundas skolas 1.- 9. klašu skolēniem notiek skolas ēkā Slokā, Skolas ielā 3.

39. Āra nodarbības sportā notiek, izejot no sastādītā stundu saraksta pēc mācību plāna un vadoties pēc laika apstākļiem, blakus skolai esošā sporta laukumā.

40. Mācību stundas 1.- 4. klasēm notiek pēc klašu sistēmas, 5.–9. klasēm – pēc kabinetu sistēmas.

41. Stundu / nodarbību norises laiku saraksts atrodas skolas ēkas pirmajā stāvā.

42. Skolas ēkas ārdurvis mācību dienas laikā ir slēgtas.

43. Mācību darbs Skolā notiek saskaņā ar skolas direktora apstiprinātu stundu sarakstu.

43.1. Mācību stundu sākums plkst. 8.00.

43.2. Mācību stundas ilgums – 40 minūtes.

44. Katras mācību stundas sākumā un beigās tiek dots zvans. Vienu minūti pirms mācību stundas sākuma tiek dots brīdinājuma zvans.

45. Mācību stunda sākas ar skolēnu un pedagoga sasveicināšanos un beidzas ar mācību priekšmeta pedagoga vārdiem: “Stundu beidzu.”.

46. Starpbrīžos skolēni atstāj klases/kabinetus, lai klasi starpbrīdī varētu izvēdināt un sakārtot nākamās stundas darbam.
47. Stundu izmaiņas nākamajai dienai tiek izliktas uz paziņojumu dēļa līdz plkst.12.00. Gan pedagogi, gan skolēni pirms aiziešanas no Skolas iepazīstas ar stundu izmaiņām.

48. Pagarinātās dienas nodarbības turpinās pēc mācību stundām, atbilstoši direktora vietnieka mācību darbā apstiprinātajam sarakstam.

50. Konsultācijas mācību priekšmetos notiek pēc direktora vietnieka mācību darbā sastādīta grafika.

V.  Skolas līnijas

51. Skolas līnijās skolēniem tiek dota iespēja gūt informāciju par savas valsts un mācību iestādes dzīves aktualitātēm, notiek veiksmīgāko sacensību, konkursu un olimpiāžu dalībnieku godināšana.

52. Skolas līnijas tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Līnijas vada Skolas direktors vai direktora vietnieks, vai to nozīmētais pedagogs.

53. Skolas līnijās piedalās visi atbilstošās klašu grupas skolēni vai visas skolas skolēni.

VI.     Skolēnu stundu apmeklējumi


54. Skolēni Skolā ierodas savlaicīgi, lai līdz stundas sākumam būtu klasē vai nodarbību vietā.

55. Skolas un valsts svētkos skolēniem jāierodas skolā svētku apģērbā.

56. Sporta nodarbībām skolēni pārģērbjas sporta tērpos un apavos sporta ģērbtuvēs. Skolēni, kuri no sporta nodarbībām atbrīvoti ar ārsta zīmi, atrodas tur, kur sporta pedagogs ir norādījis vai pie savas klases.

57. Ja skolēns slimības vai cita vērā ņemama iemesla dēļ nevar apmeklēt Skolu, tad skolēns vai skolēna vecāki nekavējoties informē klases audzinātāju vai Skolas lietvedību (tālr. –67811509) par radušos situāciju.

58. Skolēnus, kuri nav ieradušies uz stundu sarakstā paredzētajām nodarbībām, klases žurnālā ieraksta mācību priekšmeta pedagogs.

59. Klases audzinātājs pēc iespējas ātrāk sazinās ar Skolu neapmeklējoša skolēna vecākiem, lai noskaidrotu kavējumu iemeslu.

60. Nākošajā dienā pēc atgriešanās Skolā, skolēnam ir jāiesniedz savam klases audzinātājam attaisnojošs dokuments (vecāku rakstīta zīme līdz 3 dienām vai ārsta zīme) par nokavētajām nodarbībām.

61. Skolēni vecumā līdz 12 gadiem Skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms stundu sākuma ir zemāka par – 20° C, bet skolēni, kuri vecāki par 12 gadiem Skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms stundu sākuma ir zemāka par – 25° C.

62. Skolēniem ir atļauts piedalīties ārpusskolas pasākumos, ekskursijās un sacensībās stundu laikā, ja ir savlaicīgi iesniegts pasākumu vai sacensības rīkojošās personas, skolas vai organizācijas oficiāls iesniegums ar konkrētiem dalībnieku uzvārdiem un klases audzinātājam iesniegta vecāku atļauja. Atbilstošais iesniegums tiek izlikts skolotāju istabā pie paziņojumu dēļa.

 VII. Interešu izglītība un ārpusklases pasākumi

63. Ārpusklases un interešu izglītības nodarbības ( pulciņi, sporta sekcijas, deju kolektīvi un c.) Skolā notiek pēc saraksta, ko sastāda direktora vietnieks audzināšanas darbā un apstiprina Skolas direktors.

64. Ārpusklases pasākumi Skolā, atbilstoši 2007. gada 12. jūnija Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20, var norisināties:

64.1.  1.-4.klasēm – ne vēlāk kā līdz plkst. 18.00,

64.2.  5.-6.klasēm – ne vēlāk kā līdz plkst. 20.00,

64.3.  7. -9.klasēm – ne vēlāk kā līdz plkst. 21.00.

65. Ārpusklases pasākumus (izņemot diskotēkas) apmeklē visi atbilstošās klašu grupas skolēni.

 VIII.        Kārtība garderobes telpās

66. Savas virsdrēbes un āra apavus skolēni atstāj garderobē garderobistam. Un izsniedz tās arī tikai garderobists.

67. Par kārtību garderobē un pie tās atbild garderobists un skolas pedagogi.

IX.              Darba laiki

68. Skolas ēdnīcas darba laiks ir no plkst. 8.00. līdz 15.00

Brīvpusdienas skolēns saņem pie kopgalda noteiktā savas klases ēšanas starpbrīdī.

69. Skolas direktora pieņemšanas laiks, iepriekš piesakoties, ir pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00

70. Skolas kancelejas darba laiks no 8.00. līdz 16.00.

 X. Higiēnas prasības skolēniem

71. Skolēni lieto maiņas apavus, rūpējas par savu apavu tīrību.

72. Skolēna apģērbam jābūt tīram un kārtīgam. Klasē ar virsdrēbēm atrasties nedrīkst.

73. Skolas sporta zālē drīkst atrasties bez īpašas vajadzības tikai sporta apavos.

74. Skolēniem jāievēro higiēnas pamatprasības, gan rūpējoties par sava ķermeņa, roku, kāju un matu  tīrību, gan lietojot santehnikas ierīces Skolas tualetēs un sporta ģērbtuvju dušās un tualetēs.

75. Skolēnu atbilstību higiēnas prasībām kontrolē Skolas medicīnas darbinieks.

 

XI. Skolēnu rīcības ierobežojumi

76. Skolā un tās teritorijā skolēniem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus (ieskaitot alu), narkotiskas, psihotropas vai toksiskas vielas, kā arī izmantot ugunsnedrošās vielas un pirotehniskos izstrādājumus.

77. Skolas telpās aizliegts ienest vai ievest:

77.1. šaujamieročus un aukstos ieročus (nažus, lokus u. c.)gāzes baloniņus, gāzes pistoles vai pašizgatavotus ieročus (kaķenes u.c. );

77.2.bīstamas ķīmiskas vielas, sprādziena bīstamas, viegli uzliesmojošas vielas (produktus) un priekšmetus, kā arī pirotehniskas izstrādājumus ( arī plaukšķenes );

77.3. mājas un meža dzīvniekus/putnus.

78. Skolas telpās aizliegts spēlēt kārtis vai citas azarta spēles.

79. Skolēniem mācību stundas laikā aizliegts ēst saldumus, košļāt košļājamo gumiju, ēst saulespuķu sēklas, piesārņot Skolas telpas ar dažādiem atkritumiem.

80. Skolēniem aizliegts brīvo stundu laikā skaļi uzvesties vai citādi trokšņot un traucēt pārējo skolēnu mācību procesu.

81. Brīvo stundu laikā skolēni uzturas 1. stāva foajē vai skolas bibliotēkā. Brīvo stundu laikā aizliegts uzturēties skolas gaiteņos.

82. Skolēniem aizliegts lietot mobilos telefonus mācību stundu/nodarbību laikā.

83. Skolēniem aizliegts lietot necenzētus izteicienus un lamu vārdus.

84. Skolai nepiederošas personas uzturas skolā saskaņā ar uzturēšanās kārtību.

85. Mācību dienas laikā skolēniem jāatrodas skolas teritorijā.

 

XII. Skolēnu atbildība

86. Par mācību stundas sākuma kavēšanu vai kādu citu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skolēns raksta klases audzinātājam adresētu paskaidrojumu.

87. Par neattaisnoti kavētām mācību stundām, disciplīnas pārkāpumiem un nepietiekamu mācību darbu skolēns no priekšmeta pedagoga vai klases audzinātāja var saņemt:

87.1. mutisku aizrādījumu;

87.2. piezīmi dienasgrāmatā vai klases kavējumu burtnīcā;

87.3. ziņojumu vecākiem ar uzaicinājumu ierasties Skolā.

88. Skolēnus, kuri regulāri kavē un neapmeklē nodarbības, nepietiekami nopietni izturas pret mācību darbu, ir izdarījuši Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus var:

88.1. izsaukt uz pārrunām pie Skolas direktora;

88.2. izsaukt uz skolēnu domes sanāksmi;

88.3. izsaukt uz Skolas administrācijas sēdi;

88.4. izsaukt uz Skolas pedagoģiskās padomes sēdi.

89. Atbilstoši skolēnu domes, Skolas administrācijas vai Skolas pedagoģiskās padomes lēmumiem Skolas direktors var:

89.1. izteikt skolēnam mutisku piezīmi;

89.2. izteikt skolēnam piezīmi rīkojuma formā;

89.3. izteikt skolēnam rājienu rīkojuma formā (ar ierakstu personas lietā vai bez ieraksta);

89.4. nodot materiālus par skolēna pārkāpumiem kompetentām institūcijām.

90. Katra skolēna pienākums ir saudzēt jebkuru savu, savu klasesbiedru, skolas pedagogu, darbinieku un Skolas inventāru. Sabojātā inventāra un telpu noformējuma bojājuma gadījumā tiek sastādīts akts un vainīgais:

90.1. kompensē bojāto mantu vai iekārtojuma vērtību naudā;

90.2. bojāto mantu kvalitatīvi saremontē vai telpu iekārtojuma defektus prasmīgi novērš;

90.3. sagādā jaunu mantu bojātās vietā;

90.4. apmaksā remontdarbu vērtību.

91. Par smēķēšanu tiek sastādīts akts par smēķēšanu sabiedriskā vietā ar visām no tā izrietošajām sekām un informēti skolēna vecāki, bet par alkohola vai narkotisko vielu lietošanu nekavējoties tiek informēti skolēna vecāki un tiek izskatīta lieta līdz pat skolēna atskaitīšanai no Skolas.

92. Par mobilā telefona lietošanu mācību stundu laikā skolēns raksta paskaidrojumu klases audzinātājam .

93. Skolēniem saudzīgi jāizturas pret bibliotēkā saņemtajām grāmatām. Grāmatu nozaudēšanas gadījumā to vērtība jāatlīdzina vai jāatdod līdzvērtīgas grāmatas nozaudēto vietā.

94. Skolēnam, pārtraucot mācības Skolā, jāaizpilda aptaujas lapa ar bibliotekāra, sporta pedagoga, lietveža, direktora vietnieka saimniecības darbā parakstiem.

 

XIII. Ārpusskolas pasākumi

95. Lai skolēni varētu piedalīties ārpusskolas pasākumos, ekskursijās un sacensībās, atbilstošā pasākumu vai sacensības rīkojošā persona vai pedagogs skolas direktoram savlaicīgi iesniedz iesniegumu ar konkrētiem dalībnieku uzvārdiem un īsu organizējamā pasākuma aprakstu.

96. Persona, kas organizē ārpusskolas pasākumu ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš informē vecākus par pasākumu.

97. Skolēniem atļauts piedalīties ārpusskolas pasākumos, ja saņemta vecāku atļauja.

98. Skolēniem, kuri piedalās Skolas rīkotajās mācību ekskursijās, pārgājienos un nometnēs ir jābūt disciplinētiem un jāievēro pasākuma organizētāju prasības, ar kurām skolēni pirms pasākuma tiek iepazīstināti un to apliecina ar savu parakstu.

99. Ārpusskolas pasākumos tā organizatoriem ir jānodrošina viena atbildīgā persona uz 15 izglītojamajiem ( vai skolas direktors ar rīkojumu nozīmē konkrētu personu – pedagogu/vecāku skaitu).

100. Nepieciešamo medicīnisko palīdzību sniedz skolas medicīnas māsa vai atbildīgā persona.

 

XIV. Rīcība ārkārtas situācijās

101. Ugunsgrēka vai kādas citas ekstremālās situācijas gadījumā ikviena skolēna, kurš pamanījis bīstamo situāciju, pienākums ir:

101.1.informēt pedagogus vai tehniskos darbiniekus par radušos situāciju un sekot to norādījumiem;

101.2.Nostrādājot automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes signālam, izsaukt    Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (tālr. -01, 112, jāziņo: Skolas nosaukums, adrese, kas  kur deg, savs vārds, uzvārds, tālruņa Nr., pa kuru UGD darbinieki var sazvanīt , lai precizētu situāciju);

101.3.uzsākt / turpināt evakuācijas pasākumus un gaidīt drošā visiem skolēniem, skolas pedagogiem/darbiniekiem un skolēnu vecākiem zināmā sapulcēšanās vietā – skolas teritorijā sporta laukumā.

101.4. piedalīties evakuācijas norisē, izpildot administrācijas un pedagogu, UGD brigādes vadītāja, atbilstoši Skolas telpās izvietotajiem evakuācijas plāniem.

102.Evakuācijas plāni skolas telpās izvietoti skolas gaiteņos, operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība   izvietota pie dienas dežuranta, skolotāju istabā pie ziņojumu dēļa.

103. Apdraudējuma gadījumā griezties Jūrmalas policijas nodaļā (tālr. – 02 ).

104. Traumas vai citu veselības problēmu gadījumos nekavējoties griezties pie skolas medicīnas māsas, pedagoga vai tehniskā darbinieka. Klases audzinātājs vai dežūrējošais administrācijas pārstāvis ziņo skolēna vecākiem par negadījumu.

105. Konstatējot fizisku vai emocionālu vardarbību pret skolēnu, tā nekavējoties jāpārtrauc un jāziņo skolas sociālajam pedagogam un klases audzinātājam.

106.Konstatējot kādas personas darbībā draudus savai vai citu personu drošībai, jāziņo klases audzinātājam, mācību priekšmeta pedagogam, sociālajam pedagogam vai tehniskajam darbiniekam.

 

XV. Pamudinājumi un apbalvojumi.

107. Apbalvo ar:

107.1. pateicības ierakstu dienasgrāmatā un personas lietā,

107.2. atzinības rakstu vai diplomu,

107.3. materiālām balvām,

107.4. goda fotogrāfiju pie skolas karoga saskaņā ar nolikumu.

 

XVI. Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Noteikumiem.

108. Klases audzinātājs un priekšmeta pedagogs iepazīstina skolēnus ar Noteikumiem katru gadu septembrī un janvārī. Noteikumus pārskata un pārrunā pēc vajadzības, ja radusies noteikumu pārkāpuma situācija. Par noteikumu iepazīstināšanas / pārrunāšanas faktu tiek veikts ieraksts instruktāžu žurnālā, skolēns parakstās par to ievērošanu.

109. Pirms katra pasākuma ( arī sacensību ) apmeklēšanas/organizēšanas atbildīgais pedagogs ar skolēniem pārrunā kārtības un drošības noteikumus šādā pasākumā, par ko skolēni parakstās instruktāžu žurnālā.

110. Pirms klases došanās ekskursijā, izbraukumā vai pārgājienā klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar noteikumiem par drošību ekskursijās un pārgājienos, par ko skolēni parakstās instruktāžu žurnālā.

111. Katru gadu septembrī klases audzinātājs skolēnus iepazīstina un skolēni parakstās       instruktāžu žurnālā par iepazīšanos ar :

111.1.noteikumiem par ugunsdrošību,

111.2.noteikumiem par elektrodrošību,

111.3.noteikumiem par drošību sporta sacensībās un nodarbībās,

111.4.noteikumiem par pirmās palīdzības sniegšanu.

112. Vismaz divas reizes mācību gada laikā skolēni tiek informēti par drošību mācību kabinetos

( ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas, amatu mācības) , kuros var tikt apdraudēta skolēnu dzīvība un veselība.

113. Par kārtību skolas telpās mācību dienas laikā atbild dežūrējošais administrators un dežurējošie pedagogi, par kārtību skolas ēdnīcā ēdināšanas starpbrīžos atbild klašu audzinātāji.

 

XVII. Noslēguma jautājumi

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 6.janvāri.

Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēnu Dome, pedagoģiskā padome, skolas administrācija, augstāk stāvošā institūcija.

Izmaiņas jāsaskaņo ar ieinteresētajām pusēm; tās apstiprina skolas direktors.

Skolas direktors                                                                  G. Miķelsons